Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 37 - 2 Lần 18 - 2 Lần
86 - 2 Lần 71 - 2 Lần 26 - 2 Lần
56 - 2 Lần 32 - 2 Lần 14 - 2 Lần
85 - 2 Lần 65 - 1 Lần 11 - 1 Lần
95 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 50 - 1 Lần
68 - 1 Lần 64 - 1 Lần 06 - 1 Lần
42 - 1 Lần 08 - 1 Lần 16 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 05 - 1 Lần 25 - 1 Lần
98 - 1 Lần 57 - 1 Lần 48 - 1 Lần
10 - 1 Lần 22 - 1 Lần 84 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 1 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 50

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-10-2023 38050 34684 30-10-2023 01-01-03-03-09-18-19-22-23-36-43-44-45-49-50-53-56-74-75-81-83-83-83-84-86-87-99
13-09-2023 56650 59722 14-09-2023 01-03-05-09-10-22-23-24-33-34-35-38-52-54-56-57-57-68-70-76-80-81-83-89-91-92-96
06-10-2022 26450 13037 07-10-2022 00-01-10-15-18-26-26-26-28-37-37-40-41-42-42-48-52-55-56-59-59-62-70-72-86-91-94
14-07-2022 32850 38114 15-07-2022 01-06-10-10-13-13-14-16-17-20-25-26-30-35-37-38-38-50-58-61-62-87-89-90-95-96-98
13-03-2022 66650 48563 14-03-2022 05-07-08-10-13-14-21-28-32-32-46-46-46-48-51-51-61-61-63-67-69-72-73-74-81-92-94
08-10-2021 43550 31156 09-10-2021 01-05-07-07-11-14-14-15-18-20-22-33-39-39-41-42-42-56-56-57-64-81-84-86-87-91-92
31-05-2021 18650 57266 01-06-2021 05-12-13-16-22-24-25-25-29-29-36-37-47-47-47-63-64-66-70-73-77-80-80-82-92-93-95
12-05-2021 49650 68664 13-05-2021 02-05-09-12-17-18-19-20-23-31-33-33-39-44-47-61-64-65-78-81-83-88-88-91-91-96-99
31-12-2020 42050 78885 01-01-2021 08-10-11-14-23-25-26-33-37-39-39-45-55-57-65-66-68-75-76-77-81-81-85-86-87-89-90
17-12-2020 12950 27054 18-12-2020 00-04-04-05-07-13-17-22-31-31-34-37-45-47-48-48-50-53-54-61-74-78-80-86-94-97-97
24-04-2020 69550 46625 25-04-2020 06-13-14-19-20-24-25-34-40-42-42-46-47-50-60-68-78-80-80-83-85-86-87-88-94-98-98
20-01-2020 12850 38897 21-01-2020 01-02-06-07-13-17-19-25-35-40-43-47-48-54-55-58-61-63-65-71-72-72-85-87-93-95-97
03-05-2019 12050 63371 04-05-2019 00-03-19-21-23-23-24-25-31-35-43-44-45-48-48-54-59-60-66-67-71-77-80-89-93-93-96
15-12-2018 22750 60310 16-12-2018 00-10-13-13-17-18-21-30-45-52-52-53-58-61-63-65-70-71-75-79-90-91-92-93-95-96-98
18-10-2018 22850 91214 19-10-2018 02-05-13-14-15-16-19-24-25-35-41-54-57-59-61-64-65-67-67-70-72-83-87-89-92-93-94
25-04-2018 26550 92986 26-04-2018 11-12-12-13-22-23-23-25-25-29-29-32-33-46-51-54-55-57-63-66-67-68-76-86-94-96-99
30-11-2017 51750 35516 01-12-2017 01-02-05-06-12-14-16-18-29-39-43-48-51-53-60-64-68-73-73-77-79-79-83-86-86-97-98
16-11-2017 24750 35408 17-11-2017 02-03-05-06-08-09-14-16-20-23-23-23-26-29-30-37-47-49-50-53-58-64-68-78-86-89-92
23-03-2017 06750 80732 24-03-2017 04-04-07-11-18-18-20-26-30-31-32-35-36-42-43-44-44-47-49-54-56-56-58-74-77-80-93
16-09-2016 13850 54005 17-09-2016 00-05-16-27-27-31-31-36-42-50-50-55-55-58-59-66-67-70-71-72-72-78-85-85-89-93-96
08-07-2016 69450 31202 09-07-2016 01-01-02-10-23-25-36-39-41-43-43-49-52-63-65-71-71-74-76-77-81-84-85-90-92-94-97
21-05-2016 75850 06448 22-05-2016 06-16-17-19-25-26-32-32-33-35-35-37-46-48-49-55-58-60-61-64-67-77-81-84-85-90-91
22-03-2016 66350 98752 23-03-2016 02-19-23-28-29-36-36-40-44-45-45-52-60-64-67-71-72-72-78-79-82-83-88-89-94-96-97
24-01-2016 29150 11704 25-01-2016 01-04-09-11-20-20-26-30-33-36-38-40-49-53-53-54-65-68-68-69-69-71-76-85-94-97-98
02-08-2015 15650 60895 03-08-2015 00-02-04-07-12-13-22-23-24-27-29-35-40-49-50-53-64-66-67-71-75-79-86-91-95-98-99
10-03-2015 91950 36017 11-03-2015 00-05-09-12-14-17-17-29-31-36-46-46-48-49-51-53-54-55-58-66-66-74-79-82-90-96-96
28-01-2015 43550 54556 29-01-2015 02-04-07-07-10-11-11-14-15-22-22-29-30-31-35-43-53-53-56-58-62-75-79-80-81-84-85
07-07-2014 44050 09536 08-07-2014 00-05-21-34-35-36-36-37-37-43-45-47-51-54-54-66-71-72-73-77-78-81-84-84-88-92-94
14-09-2013 03950 93385 15-09-2013 03-07-20-23-32-32-34-38-38-39-40-41-44-44-45-46-48-52-60-61-73-77-85-90-92-92-97
22-05-2013 18450 25852 23-05-2013 01-05-07-07-12-14-29-33-42-43-47-52-54-57-59-60-62-68-71-74-77-82-86-88-89-95-95
04-05-2013 54550 27857 05-05-2013 02-10-12-13-15-17-19-33-37-42-44-55-56-57-60-64-65-70-71-83-83-85-88-90-91-95-99
10-04-2013 00350 27626 11-04-2013 02-07-15-16-18-26-27-29-29-38-43-46-46-48-51-53-70-77-81-81-82-83-85-86-92-92-93
19-09-2012 43850 50568 20-09-2012 01-03-05-07-10-11-12-19-24-25-36-38-39-49-53-62-64-67-68-68-72-75-77-84-86-89-98
25-08-2012 72850 32198 26-08-2012 01-06-08-11-12-15-15-16-18-23-26-27-27-30-37-38-45-46-49-59-62-71-77-79-95-97-98
21-01-2012 25750 22-01-2012
12-02-2011 09850 98026 13-02-2011 00-02-05-07-08-14-15-16-20-25-25-26-27-30-41-45-51-68-70-71-72-74-81-84-84-86-94
06-01-2010 07150 86471 07-01-2010 00-01-02-08-15-20-21-25-31-34-40-43-48-51-53-56-56-57-59-60-65-65-71-84-89-90-95
09-10-2009 39750 28801 10-10-2009 01-03-06-15-31-33-34-39-42-49-50-50-50-56-63-64-72-72-74-75-76-79-79-85-89-95-99
24-07-2009 29050 06732 25-07-2009 04-05-07-08-09-14-15-15-16-17-22-26-30-32-33-34-41-46-52-57-60-68-74-79-80-87-99
12-07-2009 71750 17518 13-07-2009 06-12-14-18-19-31-32-34-36-39-47-47-59-62-64-67-72-77-79-82-83-85-85-86-92-96-99
01-07-2009 92550 37386 02-07-2009 04-08-10-13-14-18-20-21-30-31-36-42-47-50-53-54-56-59-72-74-74-75-81-86-90-92-98
07-06-2009 27150 78937 08-06-2009 02-04-05-05-08-09-11-15-16-19-20-21-21-23-36-37-44-53-60-64-65-69-80-81-84-92-96
23-04-2009 93250 61842 24-04-2009 00-03-03-03-09-14-21-26-33-37-39-42-45-45-45-46-47-51-63-64-65-67-68-72-82-92-96
26-03-2009 92450 81606 27-03-2009 06-10-21-22-25-33-34-42-43-43-47-48-52-53-62-66-69-79-79-81-88-93-93-94-95-97-98
19-02-2009 52150 74652 20-02-2009 11-15-19-20-26-26-27-34-34-37-39-40-42-46-52-57-61-76-78-79-81-86-89-91-93-95-98
18-02-2009 40250 52150 19-02-2009 01-01-02-09-11-11-12-15-16-19-22-24-27-30-32-38-50-50-50-58-68-71-73-74-74-95-98
29-08-2008 57750 17629 30-08-2008 03-05-15-18-21-22-24-27-29-34-34-38-41-49-58-60-60-69-72-75-75-78-84-87-88-93-95
13-07-2008 93450 41511 14-07-2008 01-02-11-11-14-17-19-21-26-28-29-29-35-37-38-43-52-54-55-64-69-70-70-71-74-77-87
14-03-2008 82050 61118 15-03-2008 03-05-09-15-16-17-17-18-33-36-38-39-41-43-44-47-52-56-62-63-67-70-70-82-84-88-88
25-07-2007 22050 18728 26-07-2007 01-01-02-07-07-16-19-20-21-27-28-40-42-45-46-51-53-55-57-59-61-70-72-75-88-89-91
31-01-2007 76850 72670 01-02-2007 02-04-05-10-13-20-22-22-23-29-32-34-35-36-37-41-44-44-46-55-56-58-66-70-74-75-97
01-01-2006 26850 99465 02-01-2006 02-03-17-24-24-25-26-26-26-26-29-52-52-54-56-56-58-59-59-63-65-67-84-86-90-92-95
01-06-2005 44950 74443 02-06-2005 02-10-11-13-14-15-15-16-17-19-20-27-38-38-39-41-43-50-53-55-56-60-61-75-75-79-84
14-02-2005 06450 51681 15-02-2005 02-02-05-06-15-15-18-30-46-50-54-55-56-58-58-61-61-66-76-80-81-86-88-92-93-95-98

Để biết chắc hôm nay đề về 50 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 50 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 50 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 50 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 50 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 50 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 50 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 50 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 50 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 50 vào tháng 3 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 50 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 10 và tháng 2 lần tháng 5.

Năm 2020 đề về số 50 ra tới 4 lần vào tháng 1,4 và 2 lần tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 50 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 50 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 50. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 50 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 50

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 50 đã ra 5 lần sau đề về số 50 và đề số 50 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 50 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 50 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 50 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 50 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 50 hôm sau đánh nên ngay con 50 hoặc đánh ngay cặp 38-83 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 50 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 38 và 83 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 50 kèm theo lô 50 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 50 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 50

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 50 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50, thống kê chạm những hôm đề về 50, và bảng thống kê những ngày đề về 50, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.