Bộ Đề từ 00 đến 99 – Chi tiết về bộ số đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 là dạng bộ bài viết tổng hợp tất cả các bộ số đề có ở nước ta hiện nay. Bài viết này sẽ giúp mọi người đã và đang và mới tìm hiểu về dàn đề biết được các thuật ngữ về những con số. Trên diễn đàn của bantinlode đã có rất nhiều anh em chốt số dàn đề với những bộ đề, cặp đề. Mời anh em cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Chi tiết về bộ đề từ 00 đến 99

Bộ Đề từ 00 đến 99 - Chi tiết về bộ số đề từ 00 đến 99 1Bộ Đề từ 00 đến 99

Không để cho anh em chờ lâu ngay bên dưới là danh sách chi tiết bộ để từ 00 đến 99. Trong trường hợp phương pháp soi cầu của anh em cần bộ số nào anh em hãy vào trang và tra xem có trùng không nhé. Hãy nhớ đến bài viết trên web này để sao chép cho nhanh nhé.

BỘ SỐ ĐỀ CHI TIẾT CÁC CẶP BỘ SỐ
Bộ 00 55, 50, 05, 00
Bộ 01 01,10, 60, 06, 51, 15, 65, 56
Bộ 02 20, 02, 07, 70, 25, 52, 57, 75
Bộ 03 03, 30, 80, 08, 53, 35, 85, 58
Bộ 04 04, 40, 90, 09, 45, 54, 59, 95
Bộ 05 55, 50, 05, 00( tương tự như bộ 00)
Bộ 06 60, 06, 01,10, 65, 56, 51, 15
Bộ 07 02, 20, 70, 07, 57, 75, 52, 25
Bộ 08 30, 03, 80, 08, 58, 85, 53, 35
Bộ 09 40, 04, 90, 09, 59, 95, 54, 45
Bộ 10 10, 01, 15, 51, 56, 65, 60, 06
Bộ 11 66, 61, 16, 11
Bộ 12 12,21,62,26,17,71,,67,76
Bộ 13 13,31,63,36,68,86,18,81
Bộ 14 14,41,64,46,19,91,69,96
Bộ 15 65,56,15,51,10,01,60,06
Bộ 16 66,61,16,11
Bộ 17 17,71,67,76,62,26,12,21
Bộ 18 18,81,68,86,13,31,63,36
Bộ 19 14,41,69,96,64,46,19,91
Bộ 20 20,02,70,07,75,57,25,52
Bộ 21 21,12,71,17,76,67,26,62
Bộ 22 27,72,77,22
Bộ 23 78,87 73,37,,23,32,28,82
Bộ 24 74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 25 25,52,,70,07,20,02 75,57
Bộ 26 ,21,12,71,17,26,62.76,67
Bộ 27 77,22,27,72
Bộ 28 28,82,78,87,23,32,73,37
Bộ 29 ,24,42,79,97,74,47 29,92
Bộ 30 30,03,80,08,35,53,85,58
Bộ 31 31,13,81,18,86,68,36,63
Bộ 32 32,23,82,28,87,78,37,73
Bộ 33 88,33,38,83
Bộ 34 84,48,34,43,39,93,89,98
Bộ 35 35,53,85,58,80,08,30,03
Bộ 36 36,63,31,13,81,18,86,68
Bộ 37 ,32,23,87,78,37,73,82,28
Bộ 38 83,38,33,88
Bộ 39 39,93,34,43,84,48,89,98
Bộ 40 40,04,90,09,45,54,95,59
Bộ 41 41,14,46,64,96,69
Bộ 42 42,24,91,19,47,74,92,29,97,79
Bộ 43 43,34,93,39,98,89,48,84
Bộ 44 44,99,49,94
Bộ 45 45,54,95,59,90,09,40,04
Bộ 46 46,64,96,69,91,19,41,14
Bộ 47 92,29,47,74,42,24,97,79
Bộ 48 48,84,98,89,43,34,93,39
Bộ 49 49,94,99,44
Bộ 50 50,55,55,00
Bộ 51 51,15,01,10,06,60,56,65
Bộ 52 52,25,,02,20,57,75,07,70
Bộ 53 ,58,85,03,30,53,35,08,80
Bộ 54 54,45,,04,40,59,95,09,90
Bộ 55 50,05,00.55
Bộ 56 56,65,06,60.51,15,,01,10
Bộ 57 57,75,06,60,52,25,,02,20
Bộ 58 58,85,,08,80,03,30 53,35
Bộ 59 54,45,59,95,09,90,04,40
Bộ 60 ,65,56,10,01,15,51,60,06
Bộ 61 16,61,66,11
Bộ 62 12,21,62,26,67,76,17,71
Bộ 63 ,68,86,13,31,63,36,18,81
Bộ 64 64,46,14,41,19,91,69,96
Bộ 65 15,51,65,56,60,06,10,01
Bộ 66 11,66,61,16
Bộ 67 67,76,17,71,12,21,62,26
Bộ 68 68,86,63,36,13,31,18,81
Bộ 69 19,91,69,96,64,46,14,41
Bộ 70 20,02,70,07,75,57,25,52
Bộ 71 76,67,71,17,21,12,26,62
Bộ 72 22 , 77, 27 ,72 
Bộ 73 73,37,23,32,28,82,78,87
Bộ 74 24,42,74,47,79,97,29,92
Bộ 75 25,52,75,57,70,07,20,02
Bộ 76 71,17,76,67,26,62,21,12
Bộ 77 72,27,22,77
Bộ 78 78,87,73,37,23,3228,82
Bộ 79 79,97,29,92,24,4274,47
Bộ 80 35,53,80,08,85,58,30,03,
Bộ 81 81,18,31,13,36,63,86,68
Bộ 82 82,28,32,23,37,73,87,78
Bộ 83 83,38,33,88
Bộ 84 84,48,34,43,39,93,89,98
Bộ 85 85,58,35,53,30,03,80,08
Bộ 86 86,68,36,63,31,13,80,08
Bộ 87 87,78,37,73,82,28,32,23
Bộ 88 33,88,83,38
Bộ 89 89,98,39,93,34,43,84,48
Bộ 90 90,09,40,04,45,54,95,59
Bộ 91 91,19,41,14,46,64,96,69
Bộ 92 92,29,97,79,47,74,42,24,
Bộ 93 93,39,,43,34,48,84,98,89
Bộ 94 94,49,99,44,99
Bộ 95 95,59,45,54,40,04,90,09
Bộ 96 ,91,19,46,64,41,14,96,69
Bộ 97 97,79,47,74,42,24,92,29
Bộ 98 98,89,93,39,43,34,48,84
Bộ 99 44,49,94,99

Danh sách bộ đề từ 00 đến 99 được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Anh em cần tìm chính xác bộ số đề mình cần dùng để đánh có hiệu quả. Hãy lưu ý khi đánh các bộ số này thì đánh hết, không nên bỏ thừa nếu chưa có kinh nghiệm sàng lọc đề 

Mẹo đánh dàn đề mang lại hiệu quả cao 

Bộ Đề từ 00 đến 99 - Chi tiết về bộ số đề từ 00 đến 99 2Bộ Đề từ 00 đến 99

Tùy thuộc vào công thức soi cầu đề mà có những dàn đề riêng. Ở trên chúng tôi đã thống kê 100 bộ đề từ 00 đến 99 một cách hoàn thiện chi tiết, giúp anh em dễ dàng tìm ra những con số hợp lý của mình.

Để luôn đạt kết quả thắng lợi cao nhất và để an toàn ví nhất. Anh em hãy tính toán thật kỹ số số vốn mình bỏ ra chơi và ngày mình nuôi. Anh em quyết định nuôi dàn đề đó trong bao nhiêu ngày, hãy sẵn sàng thật đầy đủ để vào tiền đủ khung.

Nếu anh em không có nhiều vốn, hãy chia nhỏ số vốn để nuôi. Nếu anh em có rất nhiều vốn, có thể nâng khung nhằm tạo thu nhập lãi cao nhất. 

Chơi bộ đề từ 00 đến 99 có nên chơi online hay không?

Bộ Đề từ 00 đến 99 - Chi tiết về bộ số đề từ 00 đến 99 3

Bộ Đề từ 00 đến 99

Tất cả các hình thức đánh theo dàn số đều mang tính chất phải đánh rất nhiều số khác nhau. Tỷ lệ thưởng đánh Đề bên ngoài thường theo giá trị là 1 ăn 75 hoặc 1 ăn 85 tùy chỗ. Vậy nên sẽ bất lợi cho những anh em chơi dàn nhiều số. Và nếu như có dàn nào đó hơn 50 số thì chắc chắn anh em sẽ không muốn vào tiền.

Nhưng khi chơi online thì tỷ lệ ăn tiền thưởng sẽ là 1 ăn 98,75%. Như vậy anh em hoàn toàn thoải mái khi đánh tất cả các thể loại dàn đề nó sẽ cân tất mức cực cho anh em. Dù anh em có đánh dàn cao hay chơi tất tay all in thì vẫn có lãi chấp nhận được.

 Thí dụ: Đánh dàn 58 số mỗi con 10k hết 580k. Thắng nhận được 990k như vậy có lãi 410k.

Nói chung đã là đam mê thì dù như nào anh em cũng nên tìm hiểu thật kỹ rồi sau đó mới đưa ra quyết định đánh như thế nào. Chúc anh em may mắn nhiều lộc nhiều tài